Arama Kurtarma Tahliye

Menu

Yönetmelik;

Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre işveren acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
İlgili Kanunlar
1- 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu,
2- 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun
3- 6 / 3150 Sivil Savunma İle İlgili Teşkil Ve Tedbirler Tüzüğü

İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarına göre;

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 kişide 1 çalışanı
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 kişide 1 çalışanı
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 kişide 1 çalışanı;

arama, kurtarma ve tahliye ve yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir. İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır. Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.

Eğitimi Neden Almalısınız?

Acil durumlar yönetmeliğinin gerekliliğinin yerine getirilmesinin yanı sıra olası afetlerde görev üstlenecek arama – kurtarma ile ilgili bilgi ve becerilerimizin artırılmasını, işbölümünün koordineli bir şekilde yürütülmesini ve arama kurtarma ekipmanlarının doğru kullanımını amaçlanmaktayız. Bir afet sonrasında profesyonel ekiplerin olay yerine ulaşması saatler sürebilir. Bu gibi durumlarda olay yerinde bulunan kişilerce ilk müdahalenin yapılması birçok olumsuz sonucu ortadan kaldırabilir. Deprem ya da patlamalar sonrası göçük altında kalan siz ya da ailenizden biri olabilir. Böyle bir ortamda kaldığınız da bu bilgiler hem sizi, hem de yakınlarınızı kurtaracaktır.

Emsey Mobil OSGB olarak, eğitim sonrası öğrenilecek bilgiler doğrultusunda doğru müdahale ve arama-kurtarma çabaları ile bu tür durumların önüne geçmek istemekteyiz. Yasal mevzuatın da işyerlerinde zorunlu kıldığı bu eğitimler sonucu eğitilmiş personeller yetiştirilmesi kurumumuzun esas amacıdır. Eğitimler, uygulamalı tatbikatlar ile pekiştirilmektedir.

Arama-Kurtarma-Tahliye Eğitimi; temel ve genel olmak üzere iki ayrı programda ele alınır. Olası senaryolar üzerinden hareketle uygulamalı şekilde verilen arama kurtarma ve tahliye eğitimi, olası risk taşıyan işletmeler için zorunludur. Temel eğitimlerimiz toplamda 8 saattir ve acil durum planı içindeki ekipte görev alacak destek elemanlarına verilir ve eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara sertifika verilir. Genel Arama-Kurtarma Eğitimi ise işyerinde görevli beyaz ve mavi yakalı tüm çalışanlara yöneliktir.

Arama-Kurtarma-Tahliye Eğitimi Kapsamı

 • Temel Afet Bilinci
 • Temel Kavramlar ve Tanımlar
 • Afet ve Acil Durumlar
 • Türkiye’deki Afet Yönetim Sisteminin Gelişimi
 • Afet ve Acil Durum Planları
 • Arama ve Kurtarma Temel Bilgileri
 • Arama ve Kurtarmaya Giriş
 • Arama Kurtarma Eğitimi
 • Enkazda Çalışma Prensipleri (Profesyonel Ekip Örn.) Kurtarmada Kullanılan İpler ve Düğümler (Uygulamalı)
 • Afetlerde Temel İlk Yardım Bilgisi
 • Afet Psikolojisi ve Psikolojik İlk Yardım