Çevre Danışmanlığı

Menu

10.09.2014 tarihli 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek1 veya Ek2 kapsamında yer alan işletmelerin Çevre Görevlisi çalıştırması veya Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi almış firmalardan Çevre Danışmanlık Hizmeti alması zorunlu hale getirilmiştir. Çevre izin lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır. Yapılan başvurunun yetkili merci tarafından uygun bulunması durumunda işletmeye, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için bir yıl süreli GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ verilir.

İzin ve lisansa esas teşkil edecek tüm ölçüm ve analizlerin Bakanlığa veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırılması gereklidir.

EK1 ve EK2 listelerinde yer alan işletmelerin, geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecini tamamlamaları zorunludur. Başvuru sürecinin tamamlanması aşamasında, EK3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar sunulur. Bu süre içinde başvuru tamamlanmaz ise geçici faaliyet belgesi iptal edilir.

E-başvuru sürecinin tamamlanmasından sonra, başvuru yetkili merci tarafından seksen gün içerisinde incelenir. Söz konusu E-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olmaması ve başvurunun uygun bulunması halinde yetkili merci tarafından, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenerek işletmeciye verilir.

Söz konusu E-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri işletmeciye ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasına bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin seksen gün içinde tamamlanarak yetkili mercie gönderilmesi zorunludur. Eksikliklerin giderilmesi durumunda yetkili merci tarafından çevre izin veya ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ düzenlenerek işletmeciye verilir.

İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, beş yıl süre ile geçerlidir.

Çevre Danışmanlık Hizmeti kapsamında Çevre İzni ve/veya Çevre Lisansı almakla yükümlü firmalara gerekli desteğin ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi konusunda çalışılmaktadır.

Çevre Denetim Yönetmeliği, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik, Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik gereğince, Çevre Danışmanlık Hizmeti, sektörde deneyimli Çevre Mühendislerimiz / Çevre Görevlilerimiz tarafından verilmektedir.