İş Güvenliği Uzmanı

Menu

İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlar ve işverene önerilerde bulunur.

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili iş kazaları, yangın, patlama vb durumların oluşmaması için; çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapar ve raporlar, risk değerlendirmelerini ve acil durum planlarını yapar, çalışma ortamının gözetiminin yapılmasında göre alır, mevzuat gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol eder, gerekli tedbirlerin alır ve raporlar. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini yapar. İşyeri hekimleri ile koordineli çalışır. Görev ve sorumluluklarında bazıları bunlardır. İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliğinde belirtilen görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekle görevlidir.
C sınıfı uzman az tehlikeli ve tehlikeli işyerlerine (Geçici bir süre), B sınıfı uzman az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli (geçici bir süre) işyerlerine, A sınıfı uzman ise tüm işyerlerine hizmet verebilmektedir.

İSG Uzmanının Çalışma Süreleri
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

ÇSGB tarafından İsg Uzmanı görevlendirmeyen işverene, her ay en az 5.000,00 TL taban olmak üzere idari para cezası kesilir.