İş Yeri Hekimi

Menu

Çalışanların sağlıklarını; sosyal, ruhsal, bedensel olarak en üst düzeyde sürdürmek, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını; sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak, işin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere işyerlerinde İşyeri hekimi bulundurulur.

Tüm bunları yapmak için işverene ve işçilere tavsiyelerde bulunur, eğitimler verir, periyodik incelemeler yapar ve risk değerlendirmesi çalışmalarına katılır. Çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi, ergonomi, KKD, hijyen ve iş sağlığı konularında danışmanlık ve denetim yapar. İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapar. Meslek hastalığına yakalanan ve/veya iş kazasına uğrayan çalışanların rehabilitasyonu konusunda danışmanlık hizmetleri verir. İsg uzmanı ile işbirliği halinde çalışır. Görev ve sorumluluklarında bazıları bunlardır. İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliğinde belirtilen görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekle görevlidir.

İşyeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri
1) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (50 ve üzeri çalışan), çalışan başına ayda en az 5 dakika,
2) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 15 dakika

ÇSGB tarafından İşyeri hekimi görevlendirmeyen işverene, her ay en az 5.000,00 TL taban olmak üzere idari para cezası kesilir.